Forskerseminar – «Sosial innovasjon i utdanning, helse- og velferdstjenestene»

22.mai, 2019, UiS bygning KA S-037 kl 12-13:00.

Programområdene «Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv» og «HevHelse» (Det helsevitenskapelige fakultet/avdeling Folkehelse) og nettverket «Innovasjon i Offentlig sektor» (INNOFF, SV-fakultetet/IMKS) inviterer til forskerseminar med Dr. Charlotte Wegener, Aalborg Universitet.

Charlotte Wegener er lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet, hvor hun forsker og underviser i social innovation og akademisk skrivning. Hun har en baggrund som underviser, konsulent og leder i social- og sundhedsuddannelserne og lavede en erhvervs-PhD om innovation i samspillet mellem uddannelse og praksis. Charlotte har en baggrund i musikvidenskab og nordisk litteratur og inddrager ofte musik og litteratur i sin forskning, skrivning og undervisning.  

Bakgrunn

Etter hvert som globale utfordringer som fattigdom, arbeidsinkludering, sosial inkludering, aldring, migrasjon m.m. har økt, har behovet for bærekraftige løsninger vokst. Samtidig ses en utvikling med færre personer i arbeidsdyktig alder, og som samfunn må vi forholde oss til en økende andel eldre som blir hjelpetrengende. EU har tatt grep med «The Renewed Social Agenda» (2008) for å kunne respondere på nye sosiale utfordringer. Selv om vi registrerer ambisjoner om innovasjon i politiske programerklæringer og nasjonale styringsdokumenter fra regjeringshold, er det foreløpig begrenset med forskning på innovasjon i offentlig sektor (Heartly, Sørensen og Torfing 2013). Innenfor offentlig sektor er det derfor behov for presise analyser av hvordan innovasjon som begrep og praksis kan være nyttig. Det er behov for å forstå ikke bare innovasjon, men innovasjon i et situert perspektiv som lar oss utforske mulighetene som ligger i at alle aktører kan bidra til innovasjon. Fokus er på hvordan profesjonelle, brukere/pårørende og frivillige/borgere kan betraktes som medskapere av sosial innovasjon og hvilken rolle ledere kan ha i slike prosesser. Hvordan kan vi forstå innovasjon som et sosialt begrep som ikke nødvendigvis er koblet til nye oppfinnelser eller radikale prosesser og strukturer? Utgangspunktet er at sosial innovasjon i større grad handler om hvordan læring og problemløsning utspiller seg og kan styrkes i hverdagens rutiner og utfordringer, og om kapasiteten til å skape og implementere nye ideer som bidrar til verdiskaping som livskvalitet, solidaritet og velbefinnende.

Kl. 12  Hvordan kan improvisasjon i kreativt samarbeid være et bidrag til sosial innovasjon?

 Det er et stort fokus på innovasjon i offentlig sektor, både i forskningsfeltet og innen praksis og politikk. I de senere år har sosial innovasjon kommet i fokus, noe som er relevant for utdanning, helse- og velferdssektoren. Her er ikke bare utvikling av produkter sentralt, men hvordan samarbeid og endringsprosesser håndteres, inkludert samhandling og organisering av tjenestene i praksis.

Charlotte Wegener vil innledningsvis avklare ulike begreper og konsepter: innovasjon/sosial innovasjon, samarbeid, samskaping, samarbeidsinnovasjon. Hun vil videre fokusere på hvordan vi kan forstå innovasjon i et situert perspektiv knyttet til hvordan læring og problemløsning utspiller seg i praksis.

Wegener fortsetter: Den mest enkle definition af innovation lyder sådan her: Innovation er en ny ide, der omsættes til praksis og skaber værdi. Det er dog min erfaring fra min forskning og konsulentvirksomhed i offentlige velfærdsorganisationer, at nyhedskriteriet – det at få en ny ide – ofte overskygger andre vigtige elementer af innovation. At innovation først og fremmest handler om at finde på noget nyt, kommer til at styre samskabelse og ledelse af innovation på en uhensigtsmæssig måde. Medarbejdere og ledere fortæller ofte om forbedringer, de er glade for, og de fortæller om betydningsfuld læring, der har først til bedre opgaveløsning. Men de ved ikke, om det de oplever som værdifuldt, fortjener betegnelsen innovation. Forandring er et vilkår, der er ofte mange forandringsprocesser i gang samtidig, og de fletter sig ind i hinanden på uigennemskuelige måder. Derfor foreslår jeg en anden måde at tale om innovation på, og jeg vil hente inspiration i musikkens verden. Med begrebet ”improvisation” rettes fokus på nogle andre aspekter af innovation, og der åbnes dermed op for andre handlemuligheder.

Velkommen 🙂

UiS, 200219.

Elisabeth Willumsen,  Randi Wågø Aas, Ann-Karin Tennås Holmen, Anne Marie Lunde Husebø, Bjørg Karlsen