Forskningsområder

På denne siden er forskere i INNOFF kategorisert under fem ulike forskningsområder.

Ved å trykke på aktuelt forskningsområde, framkommer informasjon om hver enkelt forsker:

 

#Innovasjon ved demokrati og deltakelse

Innenfor dette tematiske forskningsområdet er det koplinger til forskere som arbeider med innovasjon i forhold til demokrati og deltakelse. Dette gjelder tema som politisk organisering, politiske beslutningsprosesser, forholdet mellom politikk og administrasjon, borgerdeltakelse, samskaping og samstyring.

#Innovasjon ved styring og forvaltning

Innenfor dette tematiske forskningsområdet er det koplinger til forskere som arbeider med innovasjon ved styring og forvaltning. Dette gjelder tema som Styringsreformer, forvaltningsreformer, tilrettelegging for og styring av innovasjon, nye styringsverktøy og organisasjonsformer, tverrsektoriell organisering, hybride organiseringer, nye ledelsesformer, planlegging og utviklingsarbeid samt digitalisering.

#Sosial innovasjon og tjenesteinnovasjon

Innenfor dette tematiske forskningsområdet er det koplinger til forskere som arbeider med sosial innovasjon og tjenesteinnovasjon. Dette er et bredt tema som dekker brukermedvirkning, samskaping, tjenestereformer, tjenesteorganisering, velferdsteknologi og digitale tjenester, offentlige innkjøp, praksisdrevet innovasjon. Det tematiske forskningsområdet omfatter forskning knyttet til alle tjenesteområder (helse, velferd, utdanning og forskning, flykningstjenester og integrasjon, kultur, tekniske tjenester og infrastruktur).

#Innovasjon ved samfunnsutvikling

Innenfor dette tematiske forskningsområdet er det koplinger til forskere som arbeider med innovasjon ved samfunnsutvikling. Dette omfatter tema som bl.a bærekraft og bærekraftig innovasjon, klima, miljø- og naturvern, energiforsyning, digitalisering og big data, robotisering, kunstig intelligens, regional innovasjon, entreprenørskap, partnerskap / OPS, steds- og lokalsamfunnsutvikling, migrasjon samt arbeidsliv og inkludering.

#Innovasjon som studieobjekt

Innenfor dette tematiske forskningsområdet er det koplinger til forskere som arbeider med konsepter som innovasjonsledelse, innovasjonssystemer og innovasjonsprosesser.