Styret

Ann Karin Tennås Holmen (leder for nettverket) er dr.polit fra Universitetet i Bergen (Adm.org) og førsteamanuensis i Statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS).  Hennes forskningsfelt er styring på tvers av geografiske og institusjonelle grenser, herunder demokratisk styring, organisering og ledelse. Videre regional innovasjon, styring- og ledelse av og i nettverk, samstyring, strategi og policy for innovasjon på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå samt kommunale innovasjonsprosesser. Hun har utviklet, ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter om samstyring, ledelse og innovasjon i offentlig sektor. Holmen lanserte i 2019 boken «Innovasjon møter kommunen» sammen med en rekke bidragsytere.

Ragnhild Holmen Waldahl er statsviter og forskningsleder for velferd ved Nordlandsforskning. Hennes sentrale forskningsfelt er velferdsinnovasjon, organisering av og samarbeid mellom velferdstjenester, samt velferdsteknologi. De senere årene har hun hatt en sentral rolle i flere prosjekter som har fokusert på ungdom, frafall og utenforskap. Hun er opptatt av og har mye erfaring med å utvikle og gjennomføre innovasjons- og forskningsprosjekter i tett samarbeid med offentlige aktører.

Rannveig Røste har PhD i innovasjon og entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI og er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Hun har bakgrunn som statsviter fra Universitetet i Oslo, og har erfaring som oppdragsforsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Røste har arbeidet med tematikken innovasjon i offentlig sektor siden begynnelsen av 2000-tallet. Hun er særlig opptatt av innovasjon som konseptuelt begrep, om betydningen av politikk, og om innovasjonsprosesser som fenomen som vokser frem og utvikles over tid i komplekst sammensatte innovasjonssystemer.

Roger Lian er cand.polit fra NTNU (geografi) og administrerende direktør ved NTNU Samfunnsforskning AS. Han har forsker 2-kompetanse, og har arbeidet med problemstillinger særlig knyttet til samfunnsplanlegging og helsefremmende lokalsamfunnsarbeid, herunder samarbeid mellom frivillig- og offentlig sektor. Han har over mange år arbeidet med utvikling av virkemidler og sterkere samspill mellom forsknings- og kommunesektoren, og deltok blant annet i utviklingen av HelseOmsorg21. Han var sterkt delaktig i etablering og utvikling av Senter for omsorgsforskning samt den Nasjonale innovasjonsskolen for kommunesektoren. Han har ledet flere nettverk og samarbeidsinitiativ for å styrke kapasitet for innovasjon i offentlig sektor, blant annet Arena Ny Omsorg – nasjonalt nettverk for kunnskapsdeling innen helse- og omsorgsfeltet.

Jill M. Loga er dr.polit fra Universitetet i Bergen (Admorg.), professor og faglig koordinator for PhD programmet Responsible innovation and regional developement (Resinnreg) ved Høyskolen på Vestlandet. Loga har forsket på ulike former for organisering i sivilsamfunnet, blant annet om frivillige organisasjoners samspill med offentlig og privat sektor, sivilsamfunnets roller i velferdsstatens utvikling og sosialt entreprenørskap. Loga har tidligere vært faglig koordinator for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor ved forskningsinstituttet Norce, ledet flere forskningsprosjekter og deltatt i offentlige utvalg som berører temaer om sivilsamfunnet.  Ved HVL har Loga undervist og veiledet på bachelor, master og PhD nivå om blant annet endringsledelse, sosialt entreprenørskap og offentlig innovasjon.

Toril M. Ringholm,

Roar Stokken er PhD fra NTNU (Ind.øk.) og førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Høgskulen i Volda og førsteamanuensis II ved NTNU handelshøyskolen. Forskningsfeltet omhandler organisasjon og ledelse innen helse og sosial. Han er leiar for forskingsgruppa for tverrprofesjonelt samarbeid mellom Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde.