«Innovasjon, konflikt og spenninger»

Årets tema tar utgangspunkt i at vi trenger mer åpenhet og bedre forståelse for spenninger og konflikter som sentrale aspekter ved innovasjon i offentlig sektor. Spenninger og konflikter kan være konstruktive og viktig for å drive frem innovasjoner, men også ødeleggende for utvikling av løsninger på tvers av fag, organisasjoner og sektorer.
Skal vi forstå hvordan samspill, samskaping og samarbeid kan fremme innovasjon må vi også ha kunnskap om hvordan spenninger og konflikter oppstår, hvordan de kan håndteres, og hvilke konsekvenser de kan ha. Tematikken er aktuell i lys av at dagens innovasjonsstrategier i økende grad vektlegger samskaping og nye former for partnerskap. Det innebærer forventninger om bedre integrering mellom praksis og forskning, som blant annet fremheves i i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.Motivasjonen for å fremme nye og tettere partnerskap knyttes gjerne til behovet for å løse komplekse, gjenstridige samfunnsutfordringer. Dette fordrer utvikling av tverrgående og sektorovergripende løsninger. Heterogenitet og mangfold av aktører skal dessuten fremme kreativitet, og innovasjoner forventes å oppstå i spenningsfeltet mellom ulike profesjoner, kunnskapssyn, verdisett og logikker. I dette landskapet oppstår imidlertid også konflikter, og i årets INNOFF studio ønsker vi å bidra til innsikt, refleksjoner og debatt om disse aspektene ved offentlig innovasjon.

Tematikken belyses gjennom innlegg og paneldebatt. Innlederne inviteres til å dele kunnskap og erfaringer fra innovasjonsforskning; fra praktisk innovasjonsarbeid i eller med offentlig sektor; og fra arbeid med strategier og innovasjonspolitikk.