Innledere

Oscar Amundsen er professor i organisasjonsforskning ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU. Han har bred erfaring fra forskning på ulike bransjer og virksomheter, særlig innenfor organisasjonsutvikling, endringsprosesser, kultur og innovasjon i organisasjoner. De siste årene har temaet medarbeiderdrevet innovasjon stått sentralt. På disse områdene har han publisert er rekke bøker og vitenskapelige artikler. Hans siste bøker er Medarbeiderdrevet innovasjon (2020) og Drømmeorganisasjonen. Åtte ting ledere bør vite om endring og innovasjon (2021).

Marit Ekne Ruud er seniorforsker på NIBR og har doktorgrad i etnologi (kulturhistorie) fra Universitet i Oslo. Hun har lang erfaring fra forskning om steds- og byutvikling, med særlig bruk av sosiokulturelle stedsanalyser som avdekker stedsbruk og stedsinteresser i levekårsutsatte byområder. Hun har blant annet ledet en nylig avsluttet stedsanalyse av Strømsø på oppdrag fra Drammen kommune.

Lisbeth Iversen er leder av nettverket «Med Hjerte For Arendal» og er offentlig PhD kandidat ved AHO. Hun er utdannet Interiørarkitekt og Arkitekt, og har en Master of Management fra BI samt Master i Region og Regionalisering fra UiB. Iversen har lang erfaring i politisk virke som byråd for Byutvikling, klima og miljø, samt sosial, bolig og områdesatsing i Bergen 2003-2013. Hun har vært leder for 'Med hjerte for Arendal' siden 2013 som innebærer håndtering av spenninger mellom det offentlige og sivilsamfunnet, samt testing og utprøving av metoder for samskaping og medvirkning som gir rom for mangfold knyttet til meninger, ytringer og handlemåter.

Vidar Grøtta er seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet og prosjektleder for langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-2032. Han har en PhD i utdanningsforskning fra Universitetet i Oslo med en avhandling om transformasjon av humanistisk utdanning i Norge.