INNOFFs styre


Maria Taivalsaari Røhnebæk (leder for nettverket) er sosialantropolog og har en tverrfaglig doktorgrad i Teknologi, innovasjon og kultur fra Universitetet i Oslo. Hun har vært ansatt som stipendiat og postdoktor ved Høgskolen i Innlandet, og tilknyttet doktorgradsprogrammet innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP) og er nå ansatt som førsteamanuensis ved HINN. Forskningen hennes fokuserer på innovasjon innenfor omsorgs- og velferdstjenestene og omfatter studier av digitalisering, samarbeidsdrevet innovasjon og tjenestedesign som innovasjonsmetodikk i offentlig sektor.

Ann Karin Tennås Holmen er dr.polit fra Universitetet i Bergen (Adm.org) og førsteamanuensis i Statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hennes forskningsfelt er styring på tvers av geografiske og institusjonelle grenser, herunder demokratisk styring, organisering og ledelse. Videre regional innovasjon, styring- og ledelse av og i nettverk, samstyring, strategi og policy for innovasjon på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå samt kommunale innovasjonsprosesser. Hun har utviklet, ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter om samstyring, ledelse og innovasjon i offentlig sektor. Holmen lanserte i 2019 boken «Innovasjon møter kommunen» sammen med en rekke bidragsytere.

Roger Lian er cand.polit fra NTNU (geografi) og administrerende direktør ved NTNU Samfunnsforskning AS. Han har forsker 2-kompetanse, og har arbeidet med problemstillinger særlig knyttet til samfunnsplanlegging og helsefremmende lokalsamfunnsarbeid, herunder samarbeid mellom frivillig- og offentlig sektor. Han har over mange år arbeidet med utvikling av virkemidler og sterkere samspill mellom forsknings- og kommunesektoren, og deltok blant annet i utviklingen av HelseOmsorg21. Han var sterkt delaktig i etablering og utvikling av Senter for omsorgsforskning samt den Nasjonale innovasjonsskolen for kommunesektoren. Han har ledet flere nettverk og samarbeidsinitiativ for å styrke kapasitet for innovasjon i offentlig sektor, blant annet Arena Ny Omsorg - nasjonalt nettverk for kunnskapsdeling innen helse- og omsorgsfeltet.

Jill M. Loga er dr.polit fra Universitetet i Bergen (Admorg.), professor og faglig koordinator for PhD programmet Responsible innovation and regional developement (Resinnreg) ved Høyskolen på Vestlandet. Loga har forsket på ulike former for organisering i sivilsamfunnet, blant annet om frivillige organisasjoners samspill med offentlig og privat sektor, sivilsamfunnets roller i velferdsstatens utvikling og sosialt entreprenørskap. Loga har tidligere vært faglig koordinator for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor ved forskningsinstituttet Norce, ledet flere forskningsprosjekter og deltatt i offentlige utvalg som berører temaer om sivilsamfunnet. Ved HVL har Loga undervist og veiledet på bachelor, master og PhD nivå om blant annet endringsledelse, sosialt entreprenørskap og offentlig innovasjon.

Toril M. Ringholm, er dr. polit. og professor I i Samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved UiT Norges arktiske universitet. Hun er også knyttet til universitetets Arctic Center for Sustainable Energy ARC. Ringholms forskningsfelt er lokal og regional samfunnsutvikling, innovasjon og planlegging, med særlig vekt på skjæringsfeltet mellom demokrati og innovasjon i planlegging og samfunnsutvikling. Hun er her opptatt av nye og innovative tilnærminger til utfordringene ved overgangen til fornybare energiløsninger. Ringholm har tidligere arbeidet ved Norut og ved Høgskolen i Innlandet. Hun leder for tiden forskningsdelen i det offentlige innovasjonsprosjektet «DRIVKRAFT Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner». Hun har redigert to bøker om innovasjon i norske kommuner og har ledet og deltatt i en rekke prosjekter.

Eugene Guribye har sin PhD fra UiB og er Forsker 1 ved NORCE. Han har lang erfaring med aksjons- og innovasjonsprosjekter i samarbeid med aktører i offentlig og frivillig sektor, blant annet i form av utvikling av ulike samskapingsplattformer, fasilitering av nettverk og utvikling nye tjenester i samarbeid mellom sektorer. Dette har gitt god erfaring om samspillet mellom forskning, formidling og pådriv for implementering av endringer. Han er blitt invitert av KD inn i Arbeidsinnvandrerutvalget som skal utvikle en integreringsstrategi for arbeidsinnvandrere. Guribye er opptatt av at forskningen både bør ha integritet nok til å stille de nødvendige kritiske spørsmålene, samtidig som at den bidra til å drive frem innovasjonsprosesser.

Maja Nilssen er førsteamanuensis i organisasjon og innovasjon ved fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet, og har en PhD i sosiologi. Hennes sentrale forskningsfelt er innovasjon i offentlig sektor, med særlig fokus på offentlig styring og samarbeid i konteksten byutvikling. Hun er opptatt av offentlig forvaltning og styring i en sosial kompleks tid, hvor hun spesifikt har jobbet med innovative institusjonelle praksiser i lokal utvikling.

Eli Tronsmo har doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun jobber i dag som forsker ved Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og har en bistilling ved UiO (ILS). Tronsmo har forsket på kunnskapsutvikling og læring i profesjonell praksis, med en særlig interesse for de innovative sidene ved kunnskapsarbeid i arbeidslivskontekster. Videre har hun forsket på endringsdynamikker som følger i kjølvannet av ny teknologi/digitalisering i profesjonell praksis, gjennom studier av læreres vurderingsarbeid. Hun har også jobbet med design-basert forskning som involverer samarbeid mellom profesjonsutøvere og forskere om innovative løsninger for praksisfeltet (skolesektoren).

Janne Herholdt Dugstad har PhD i personorientert helsearbeid fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og er ansatt som førsteamanuensis og leder for innovasjon og regionale partnerskap ved Senter for helse og teknologi ved USN. Hun forsker på digital transformasjon med vekt på design og implementering av helse- og velferdsteknologitjenester, som kommunale responstjenester. Forskningen fokuserer på faktorer som hemmer og fremmer implementering, effekten av samskapende prosesser mellom brukere, leder og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, IT-tjeneste, teknologileverandører og forskere, samt kompleksitet i slike partnerskap. Janne leder det seksårige kapasitetsløftsprosjektet «CoTecH – samskapt helseteknologi» i Viken, Vestfold og Telemark, samt partnerskapet HelseHub (www.helsehub.org) i Drammensregionen. Hun underviser og veileder masterstudenter innen Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, samt på phd nivå.