Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor

Formål

Nettverkets formål er synliggjøring og aktualisering av forskning, og forbedring av samspillet mellom forskning og andre aktører innen innovasjon i og for offentlig sektor. Nettverket vil arbeide for å:

  1. styrke forskningen om innovasjon i offentlig sektor i Norge.
  2. synliggjøre nasjonal forskningskompetanse på feltet
  3. etablere arenaer primært for forskere, men også møteplasser mellom forskning, policy- og praksisfelt

Medlemmene i nettverket er universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter som har meldt sin interesse for nettverket (per i dag 145 personer). Nettverket har kontaktpersoner ved hver institusjon som er ansvarlige for å formidle informasjon mellom nettverket og institusjonen og vedlikeholde oversikt over interesserte forskere i egen institusjon. Nettverket er dynamisk i den forstand at alle institusjoner som driver forskning på innovasjon i offentlig sektor, kan bli med i nettverket. Offentlige aktører kan også være medlemmer av nettverket.

Under er institusjonene som per i dag er tilknyttet nettverket, listet opp. Vi ønsker å knytte til oss flere. Deltakelse i nettverket innebærer å ha et kontaktpunkt, å bidra med innsikt i relevant forskning og forskere på egen institusjon, og å få tilgang til forskningsfeltet sin aktivitet nasjonalt. For å sikre kontinuitet i nettverket ønskes økonomiske bidrag velkommen.

For mer informasjon om INNOFF, last ned denne PDF: Strategidokument 2019 (PDF)Last ned

 


Forskningsområder

Her finner du forskere kategorisert under forskningsområder. Forskere vil kunne tilhøre flere forskningsområder.

 


Facebook Posts

CALL FOR PAPERS

Registrer forslag til papers før fristen den 10. september

NEON-konferansen er et forum for diskusjon, samarbeid, ideutveksling og deling av forskningsresultater. Her møtes forskere og praktikere rundt tema som organisasjon, organisering, ledelse, strategi, endring og innovasjon.

Årets tema er organisasjonsformer og variasjon i organisering i vid forstand. Dette er et klassisk tema i organisasjonsfaget, som aktualiseres gjennom mangfold i og fornyelse av bedrifter og offentlige etater.

Begrepet organisasjonsformer er vidt og favner om både byråkratiske strukturer og flate og mer fleksible strukturer; nettverk, interorganisatoriske relasjoner, partnerskap, projektbaserte organisasjoner, teamorganisering og utvikling mot mer virtuelle organisasjoner. Vi ønsker å se på hvordan dagens organisasjoner påvirkes av ny teknologi/digitalisering, internasjonal konkurranse, reformstrategier i offentlig sektor og organisasjonsoppskrifter i vid forstand. Vi ønsker også det arbeidssosiologiske bidrag som ser på langsiktige, faste vs. mer kortsiktige og oppdragsbaserte arbeidsforhold.

Vi ønsker forslag til papers til følgende tracks/temaer:

1) Beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet (BKS)
2) Organizing for digital servitizing
3) HRM in Higher Education
4) Values in organizations and leadership
5) Offentlige anskaffelser
6) Varsling. Betydningen av formelle og uformelle organisasjonsstrukturer
7) Prosjekter og prosjektbaserte organisasjoner: Utfordringer og spenninger
8) Nettverksbasert innovasjon: Arenaer for samhandling, ideer på tvers, økt verdiskaping og mer bærekraftige løsninger
9) Organisering, styring og ledelse i barnehagesektoren
10) Samarbeid i kommunen
11) Organizing for sustainability and innovation - The constituting role of time in organizing
12) Evolusjon, Kompleksitet og Organisasjon
13) Teknologi i helse og omsorgsvirksomheter – et spørsmål om organisasjon og ledelse?
14) Digitalisering – nye organisasjonsformer eller organisering i nye former?
15) Idrett og organisering
16) Diversity, Differences and Inclusion in the Workplace
17) Digitalisering i offentlig sektor – intenderte og uintenderte konsekvenser
18) Critical Leadership Studies (CLS)
19) Ledelse i offentlig sektor – i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll
20) Inter-sectoral innovation: Research Avenues
21) Organisasjonsdesign
22) Crafting trust (against the odds): Uncertainty, trust and agency
23) Strategy, management and leadership in the public sector
24) Annet
Abstract

Abstract bør angi problemstillingen/formålet, eventuelle hypoteser, design/metodologi, analyse, konklusjon og originalitet/implikasjoner. Det skal ikke overstige 500 ord. Abstractet registreres inn i konferansens nettbaserte skjema. Vi ønsker også papers fra land utenfor Norge velkommen. Abstracts og papers på engelsk godtas.

Papers og papersesjoner

Tema for og lengde av ferdig paper må være i overensstemmelse med de krav, som tidsskriftet, du ønsker å publisere i, stiller. Angi på første side av ferdig paper: Tittel på paper, navn på forfatter(e), epost og institusjon. Papers sendes inn til track ansvarlig. Track ansvarlig organiserer også programmet i sine sesjoner i forhold til tid til presentasjon, kommentarer fra discussants og dialog.

Viktige datoer:

Frist for abstracts: 10. september
Tilbakemelding på vurdering: 27. september
Frist påmelding: 14. oktober
Frist for papers: 14. oktober
... See MoreSee Less

View on Facebook