Vedtekter


VEDTEKTER FOR INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR - INNOFF

§ 1 FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er Nasjonalt forskernettverk for Innovasjon i offentlig sektor - INNOFF.

INNOFF er et faglig nettverk som skal være en ressurs for forskere, forvaltningen og praktikere med interesse for utforming og iverksetting av innovasjon i offentlig sektor.

§ 2 FORMÅL

INNOFFs formål er faglig utvikling og synliggjøring av forskning om offentlig innovasjon. Nettverket vil arbeide for å:

 1. styrke forskningen om og for innovasjon i offentlig sektor i Norge
 2. synliggjøre nasjonal forskningskompetanse på feltet
 3. etablere arenaer for forskere, samt møteplasser mellom forskning, policy- og praksisfelt

§ 3 ORGANISASJONSFORM

INNOFF er en frittstående juridisk person med institusjonelle medlemmer, og er selveiende. Det innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. Eventuelle overskudd skal tilfalle nettverkets formål.

Foreningen kan heller ikke stifte gjelde, yte lån eller stille garantier.

§ 4 MEDLEMSKAP

INNOFF bygger på institusjonelt medlemskap, der hver institusjon bidrar finansielt gjennom betalt medlemskap. Medlemskontingenten vedtas av årsmøtet og kan differensieres med utgangspunkt i medlemsinstitusjonens størrelse.

Institusjonelle medlemmer i nettverket er universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Hver av disse representeres av en valgt kontaktperson med skriftlig fullmakt. Om medlemskapet er inngått av et organisasjonsledd, kan dette organisasjonsleddet la medlemskapet gjelde hele organisasjonen ved å presisere dette ved innmelding eller på et senere tidspunkt. Om en slik utvidelse trekkes tilbake, vil det ikke få konsekvenser for personer i valgte posisjoner.

Nettverket er også åpent for enkelt forskere uten institusjonelt medlemskap som på sikt ønskes forankret i en medlemsinstitusjon.

§ 5 RETTIGHETER OG PLIKTER KNYTTET TIL MEDLEMSKAPET

Alle institusjonelle medlemmer har rett til å delta på årsmøte. Stemmerett følger et institusjonelt medlemskap. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

Enkelt forskere uten institusjonell tilknytning kan også delta på årsmøte.

§ 6 ÅRSMØTE

Årsmøtet er INNOFFs høyeste beslutningsorgan og avholdes ordinært i forbindelse med årlig avvikling av NEON konferansen. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemsinstitusjoner som møter, hvor hver medlemsinstitusjon har en stemme.

Møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokoll velges av årsmøtet.

 • Innkalling til årsmøte skal skje minimum fire uker i forkant av årsmøtet
 • Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet
 • Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet
 • Årsmøte kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre ¾ av de fremmøtte krever det
 • Alle institusjonelle medlemmer i nettverket har møte- og talerett
 • Hver medlemsinstitusjon representeres ved kontaktperson med eller ved inntil to personer (hoved- og vara representant), alle med fullmakt
 • Vedtak søkes fattet på grunnlag av konsensusprinsippet eller alminnelig flertall. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning

§ 7 ÅRSMØTETS OPPGAVER

Årsmøtes ansvar og oppgaver er å:

 • Godkjenne innkalling og saksliste
 • Behandle årsmelding
 • Behandle revidert regnskap
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingent
 • Vedta budsjett
 • Velge
  • Leder
  • Styremedlemmer
  • Revisor

   • Valgkomiteen kan velge å ikke innstille til valg av revisor derom regnskapet revideres av en tredjepart.  

  • Valgkomite 3 – 5 medlemmer

   • Tilstrebe representativt i forslag til styremedlemmer, for å sikre bredden i forskningsfeltet og geografisk spredning i institusjonstilhørighet.

§ 8 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minimum 4 ukers varsel. Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9 STYRET

INNOFF sitt styre skal bestå av inntil 10 styremedlemmer. Styremedlemmer skal representere betalende medlemsinstitusjoner. Styret skal ha en sammensetning og funksjonstid som sikrer kontinuitet i styrets arbeid. Styrets medlemmer velges som hovedregel for en periode på 2 år. Ved hvert årsmøte tilstrebes at kun halvparten av styreplassene er på valgStyret er høyeste beslutningsorgan mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal

 • Iverksette årsmøtebestemmelser
 • Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer til spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser, herunder budsjett og regnskap
 • Ha som ansvar å søke ekstern finansiering for drift (og utvikling av nettverket)
 • Legger fram rapport om aktiviteter og handlingsplan
 • Ikke dekke deltakelse på styremedlemmers utgifter på eksterne konferanser og kurs. Dette må betales av den enkeltes medlemsinstitusjon
 • Tildele prokura

§ 10 SIGNATURRETT

Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett.

Hvis signaturrett i tillegg blir tildelt bestemte roller eller personer utenom «styret i felleskap», bør dette går frem av vedtektene. Det må også presiseres om retten er tildelt «hver for seg» eller «i felleskap».

§ 11 SEKRETARIAT

Sekretariatet har ansvaret for den daglige driften av INNOFF, og legges til den institusjon som har styrets leder. Denne funksjonen finansieres av medlemsinntekten, ekstern støtte og eventuelt overskudd på aktiviteter.

Sekretariatets ansvar er å :

 1. Ivareta redaktøransvar for innholdet på nettsidene
 2. Bistå styret og styrets leder med de oppgaver som naturlig faller inn
 3. Vedlikeholde og oppdatere medlemsdatabase og nettsider
 4. Holde oversikt over nettverkets budsjett og utforme årsregnskap pr. kalenderår

§ 12 INNMELDING OG UTMELDING

Både inn- og utmelding skal skje skriftlig til sekretariatet. Innbetalt medlemskontingent tilbakebetales ikke. Ved mer enn ett års skyldig medlemskontingent og etter 2 purringer, vil medlemmet/institusjonen opphøre fra nettverket.

§ 13 VEDTEKTSENDRING

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å hva vært på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

14 OPPLØSNING

Oppløsning av nettverket kan bare behandles på årsmøte, og da kreves 2/3 flertall.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. I

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.